Közzétételi lista

A Kormány 229/2012. (VIII. 28.) Korm. Rendelet a Nemzeti Köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról
10. A tájékoztató rendszer és a köznevelési intézmények közzétételi listája
23. § (1) A nevelési-oktatási intézményi közzétételi lista tartalmazza:
 A közzétételi lista elemeElérhetősége vagy leírása
      1. a felvételi lehetőségről szóló tájékoztatót,A Pedagógiai Program 65. oldala: Az iskolába jelentkező tanulók felvételének, és átvételének elvei
      2. a beiratkozásra meghatározott időt, a fenntartó által engedélyezett osztályok, csoportok számát,A Békés Megyei Kormányhivatal Békéscsabai Járási Hivatala hirdetménye az általános iskolai beíratásról
      3. köznevelési feladatot ellátó intézményegységenként a térítési díj, a tandíj, egyéb díjfizetési kötelezettség (a továbbiakban együtt: díj) jogcímét és mértékét, továbbá tanévenként, nevelési évenként az egy főre megállapított díjak mértéket, a fenntartó által adható kedvezményeket, beleértve a jogosultsági és igénylési feltételeket is,Intézményünkben az igényelt iskolai étkeztetésért kell csak fizetni. Az erre vonatkozó díjfizetési kötelezettségeket és a kedvezmények igénybevételének szabályozását iskolánk honlapjának kezdőoldala tartalmazza.
      4. a fenntartó nevelési-oktatási intézmény munkájával összefüggő értékelésének nyilvános megállapításait és idejét, a köznevelési alapfeladattal kapcsolatos – nyilvános megállapításokat tartalmazó – vizsgálatok, ellenőrzések felsorolását, idejét, az Állami Számvevőszék ellenőrzéseinek nyilvános megállapításait, egyéb ellenőrzések, vizsgálatok nyilvános megállapításait,A fenntartó értékelő dokumentuma.
      5. a nevelési-oktatási intézmény nyitva tartásának rendjét, éves munkaterv alapján a nevelési évben, tanévben tervezett jelentősebb rendezvények, események időpontjait,Az intézmény nyitva tartásának rendje: Házirend 7. oldala: Az iskola működési rendje valamint az SZMSZ 30-31.oldala 

Jelentősebb rendezvények: az iskola honlapjának Tanév oldalán olvasható

      6. a pedagógiai-szakmai ellenőrzés megállapításait a személyes adatok védelmére vonatkozó jogszabályok megtartásával,Vezetői tanfelügyeleti ellenőrzés időpontja: 2017. február 9. 

Intézményi tanfelügyelet időpontja: 2017. szeptember 21.

A pedagógusok előmeneteli rendszerének 2017. évi minősítési eljárásában intézményünkből hat pedagógus vett részt.

A pedagógusok előmeneteli rendszerének 2018. évi minősítési eljárására intézményünkből hét pedagógus jelentkezett.

Intézkedési terv, önértékelés

      7. a szervezeti és működési szabályzatot, a házirendet és a pedagógiai programot tartalmazza.Szervezeti és Működési Szabályzat 

Házirend

Pedagógiai Program

      8. a betöltött munkakörök alapján a pedagógusok iskolai végzettségét és szakképzettségét,Pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége
      9. a betöltött munkakörök alapján a nevelő és oktató munkát segítők számát, iskolai végzettségét és szakképzettségét,Iskolatitkári végzettséggel: 2 fő 

Oktatástechnikus, rendszergazda végzettséggel: 1 fő

Gyógypedagógiai asszisztens végzettséggel: 1 fő

Tanítói végzettséggel: 1 fő

Tanári végzettséggel: 1 fő

  10. az országos mérés-értékelés évenkénti eredményeit,az iskola honlapjának Mérési eredmények oldalán olvasható 

https://kazinczybcs.hu/meresi-eredmenyek/

  11. a tanulók le- és kimaradásával, évfolyamismétlésével kapcsolatos adatokat,Iskolaelhagyó: 0 fő 

Évfolyamismétlő (az első évfolyamot szülői kérésre megismétlőkkel együtt): 4 fő

  12. a tanórán kívüli egyéb foglalkozások igénybevételének lehetőségét,Szakkörök

– angol

– ECDL

– földrajz

– horgász

– informatika

– iskolarádió

– kézműves

– önvédelem

– rajz

– tánc

– technika

– újságírás

-szorobán

Fejlesztő foglalkozások: 

– magyar és matematika tantárgyakból

Tehetségfejlesztő foglalkozások:

– matematika

– magyar

– informatika

– énekkar

– népdal

– biológia

– kémia

  13. a hétvégi házi feladatok és az iskolai dolgozatok szabályait,Pedagógiai Program 87. és 94. oldal 

Az otthoni (napközis, tanulószobai) felkészüléshez előírt házi feladatok meghatározása

A tanulók tanulmányi munkájának, magatartásának és szorgalmának ellenőrzése és értékelése

  14. az osztályozó vizsga tantárgyankénti, évfolyamonkénti követelményeit, a tanulmányok alatti vizsgák tervezett idejét,Osztályozó vizsgák időpontja a 2019/2020-as tanévben: 

– Félévi osztályozó vizsga: 2020. január 13-16.

– Év végi osztályozó vizsga: 2020. június 1-4.

A 2019/2020-as tanévben osztályozó vizsgára kötelezett tanulók száma: 1 magántanuló a hetedik évfolyamon.

Az osztályozó vizsga követelményei:

Alsó tagozaton

Felső tagozaton

  15. az iskolai osztályok számát és az egyes osztályokban a tanulók létszámát.Az iskolai osztályok